کتاب معناشناسی رشد

از سری انسان/ بنیادی

 

 

"معناشناسی رشد"

مفهوم رشد در قرآن که با مفهوم عرفی آن بسیار متفاوت است. از یک سو با بلوغ عقلی در ارتباط است و از سوی دیگر با مفاهیمی چون حق، نور،‌ هدایت و نفع حقیقی.
بنابراین شناخت و گزینش آن، که در گرو شناخت و گریز از غی است، رمز حیات حقیقی و غایتی برای تعلیم و تزکیه انسان توسط دین است. در این کتاب سعی شده است تا بر مبنای آیات نورانی قرآن به معرفی ابعاد وجودی انسان پرداخته شود و تشخیص و گزینش رشد با مفهوم دستیابی به هدایت به عنوان پایه هر گونه خیر فردی و اجتماعی معرفی گردد. بر این اساس کتاب حاضر به عنوان پیش‌درآمد کتب منظومه رشد است که در آن معنای قرآنی رشد پژوهش شده است.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • فصل اول، خَلق و خُلق
  • فصل دوم، سِیر و صِیر
  • فصل سوم، نور وظلمت
  • فصل چهارم هدایت و ضلالت
  • فصل پنجم، نفع و ضرر
  • فصل ششم، رشد و غی

*صفحه190

 

/ 0 نظر / 121 بازدید