کتاب های: تهلیل امام - تهلیل ملکوت - تهلیل دین

از سری کتب قرآن و امام / بنیادی

 

 

 

"دوره تفکر و تدبر موضوعی_سوره ای"

کتابهایی که با عنوان «تهلیل» منتشر میشود یادآور کلمه طیبه «لاإله إلاالله» بوده و مربوط به دوره تکمیلی دوره قبل از آن -یعنی تدبر در قرآن که موسوم به دوره حمد است- میباشد.

چشم انداز مجموعه کتب تهلیل، ورود به فضای پژوهشی سوره های قرآن و کشف ارتباط بین کلمات، موضوعات و آیات آن میباشد و سعی میشود در هر سوره نقشه کلمات و موضوعات سوره به دست آید تا با مجموعه تهلیل ها، نقشه کلمات و موضوعات قرآن استخراج شود. بدین ترتیب مهمترین اهداف تدوین کتابهای تهلیل عبارتند از:

* استخراج موضوعات سوره و نحوه پیوند میان آنها * موضوعات، کلمات و آیات از زاویه نگاه های مختلف * مطالعه جامع سوره ها از دریچه های مختلف * نگاه تحلیلی به روایات در رابطه با موضوعات کلیدی سوره ها * به دست آوردن نقشه کلمات و موضوعات کل قرآن. طبیعی است پس از مطالعه پژوهشی سورهها و به دست آوردن نقشه جامع موضوعات میتوان هر موضوعی را برای بررسی بیشتر به سوره های مرتبط ارجاع داده و زمینه را برای پژوهشی دقیق تر مهیا کرد.


 

 

عناوین و مباحث کتب


 

 

* تدبر در سوره های بقره و آل عمران، تهلیل امام

بخش اول: قرآن در صحنه جامعه از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام

بخش دوم: تدبر در سوره مبارکه بقره

بخش سوم: تدبر در سوره مبارکه آل عمران


 

 

 

* تدبر در سوره مبارکه اعراف، تهلیل ملکوت

درس اول: بررسی موضوعات سوره

درس دوم: جریان شناسی و مردم شناسی

درس سوم: بررسی اوامر و نواهی سوره

درس چهارم: بررسی وحی، کتاب، رسول و امام در سوره

درس پنجم: بررسی اسماء الهی در سوره

درس ششم: روش مطالعه اختصاصی سوره اعراف

درس هفتم: آزمون فهم سوره با مطالعه دوباره سوره

            روایات ملکوت

 

 

 

* تدبر در سوره های عنکبوت و روم، تهلیل دین

فصل اول: تدبر در سوره مبارکه عنکبوت

فصل دوم: نگاهی به موضوع فتنه در روایات

فصل سوم: تدبر در سوره مبارکه روم

فصل چهارم: بررسی روایات مربوط به دین

فصل پنجم: بررسی ارتباط سوره مبارکه روم و عنکبوت

 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید