کتاب فرآیند شناسی حکمت

از سری انسان/ بنیادی


 

 

"فرایندشناسی حکمت"

حکمت حقیقتی است که تمام شأن و مرتبه خود را از حُکم و حق اخذ میکند و به واسطه خلق و حسنی که در پدیده و رخدادی قرار دارد، پدیدار میشود. به واسطه فهم حکمت میتوان حقایق را در زندگی فردی و اجتماعی جاری ساخت و فرد و جامعه را جلوه نزول احکام الهی نمود. برای فهم هر حکمتی لازم است ابتدا ارتباط آن را با حُکم الهی دریافت و آنگاه به طلوع آن حکمت در هستی و زندگی انسانی رجوع کرد و به تدریج با داشتن تعریفی مشخص از آن حکمت و ضرورت توجه به آن، به بروز و حاکمیت آن در زندگی پرداخت و با بهره گیری از بهترین مصادیقی که آن حکمت در آنجا قابل رؤیت است، امکان دستیابی به آن را برای خود فراهم ساخت. تا اولاً به بلوغ خود رسیده، ثانیاً زندگی طیبه ای را تجربه کرده و در نهایت برای هر مسئله ای به تفصیل به محکمی از محکمات هستی متصل شویم.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • فاتحه، منظرشناسی حکمت در قرآن
  • فصل اول: ثبوت حکمت
  • فصل دوم: ظهور حکمت
  • فصل سوم: اثبات حکمت
  • فصل چهارم: بروز حکمت (حکومت و حاکمیت)
  • فصل پنجم: عصاره حکمت
  • فصل ششم: ابراز حکمت
  • خاتمه: حکمت، از ظهور تا  ابراز حقیقت هر چیز

 

/ 0 نظر / 32 بازدید