حقایقی از هستی

از سری هستی/ از نگاه المیزان

 

 

"حقایقی از هستی"

زندگی انسان را حقایقی ثابت احاطه کرده است و بر اساس آن هر رخدادی در زندگی او جاری است. دانستن این حقایق به او توان بهرهمندی از نعمتهای بی شمار زندگی را عطا میکند و او را از آسیبهای پیشبینی نشده مصون میدارد. علم به حقایق، مختصات انسان را در هستی معلوم میکند و رابطه انسان و سایر عناصر و مؤلفه های هستی را تبیین میسازد.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • درس اول: قانون علیت عمومی
  • درس دوم: قانون هدایت
  • درس سوم: امتحان
  • درس چهارم: زیبایی و زشتی
  • درس پنجم: قضا و قدر
  • درس ششم: عالم ذر جاری در زندگی

*139صفحه

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید