کتاب معناشناسی ایمان و کفر

از سری انسان/ راهبردی

 

 

 

"معناشناسی ایمان و کفر"

ایمان در ابعاد مختلف به اعتماد و اطمینان نسبت به کسی یا چیزی دلالت می‌دهد که در صورت قرار گرفتن در مسیر کمال با تصدیق حقایق، پذیرش ولایت، ذکر،سلام و صبر رابطه تنگاتنگ یافته است و موجب تنوع ایمان می‌شود. بر این اساس ایمان با نسبت یافتن با تصدیق حقایق به «ایمان تصدیقی» و با نسبت یافتن به پذیرش ولایت به «ایمان عملی» و با نسبت یافتن به ذکر، به «ایمان جاری در زندگی» و با برخورد با حوادث و سختی‌ها و صبر در برابر مشکلات به «ایمان بازتاب‌یافته» نمایانده می‌شود.

مباحث فصلهای کتاب

  • فاتحه:  کلمه طیبه ایمان
  • فصل اول: ایمان تصدیقی
  • فصل دوم: ایمان عملی
  • فصل سوم: ایمان جاری در زندگی
  • فصل چهارم: ‌ایمان بازتابی و نتیجه ای
  • فصل پنجم: ایمان، تطهیر شرک
  • خاتمه: تعریف ایمان

*113صفحه

/ 0 نظر / 113 بازدید