تدبر در کتاب

از سری هستی/ بنیادی

 

 

"تدبر در کتاب"

در مطالعه هستی نیازمند شناخت پنج مرتبه از تجلیات حقیقت هستیم. ساحت ساختار اسماء که بیانگر دریچه ای به هستی از منظر اسباب است. ساحت کلمه که نمایان کننده جریان اثر و القا در عالم است. ساحت آیات که نشانگر و پیام دهنده وحدت و یگانگی حقیقت در تجلیات هستی است. ساحت فلق که مشخص کننده سیر حرکت موجودات به سمت ربّ العالمین و پیدایش نظام مراتب است. و نهایتاً ساحت کتاب که در آن هر حقیقتی در هستی ثبت و جاری میشود. با تدبر در کتاب به مطالعه مفاهیمی چون ثبت و تثبیت، ثابت و متغیر، نزول و مراتب، پاداش و جزا و بالاخره تقدیر و سرنوشت پرداخته میشود. مواردی از این دست زمینه ساز بروز هر رحمتی در آفرینش محسوب میشوند.

 

 

مباحث فصلهای کتاب

 • فصل اول: ثبت و تثبیت در کتاب
 • فصل دوم: حقّ، ثابت و متغیر
 • فصل سوم: حقیقت نزول
 • فصل چهارم: حکم و قوانین
 • فصل پنجم: محکم و متشابه
 • فصل ششم: اقتضائات و تثبیت
 • فصل هفتم: استنساخ و رو نوشت حقیقت
 • فصل هشتم: کتاب و غایت آن
 • فصل نهم: قلم و اثبات
 • فصل دهم: امام و کتاب
 • فصل یازدهم: راه ها و موانع بهره مندی از کتاب

 

/ 0 نظر / 38 بازدید