کتاب تعقل اجتماعی

از سری جامعه/ راهبردی

 

 

 

"تعقل اجتماعی"

«رسول» تجلی تمام نمای عقل در ساحت جامعه است و تعقل اجتماعی به معنای ارجاع موضوعات و مسائل مختلف به ساحت رسول و حجت است، تا در پرتو این انطباق، وجوه مختلف حق و باطل شناخته شده و انسان و جامعه، به نهایت رشد و کمال خود دست پیدا کنند. در این میان فرائض و سنتها، ساختار حاکمیت رسول در جامعه را عینیت بخشیده، و امکان عملی شدن تعقل اجتماعی را برای همه انسانها، در تمامی زمانها و مکانها فراهم میکند. کتاب حاضر سعی نموده ضمن تبیین مشخصات ولیّ الهی، مبانی و روشهای حاکمیت او در جامعه و نحوه مقابله ولی با ساختارهای باطل و معارض را تبیین کند.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • فصل اول: عقل و تعقل در ساحت جامعه
  • فصل دوم: ساختار وجودی عقل اجتماعی
  • فصل سوم: نهادینه کردن تعقل اجتماعی
  • فصل چهارم: نهادینه کردن تفکر بنیادی در جامعه
  • فصل پنجم: موانع تعقل اجتماعی

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
فرا سوی رز

http://estakher.persianblog.com

فرا سوی رز

http://estakher.persianblog.com