کتاب انسان از منظر ذکر

از سری انسان/ ساختارشناسی

 

 

"انسان از منظر ذکر"

ساختار انسان از منظر ذکر بیان کننده اختصاصی است که انسان به صورت ویژه میتواند با غیب و حقیقت هستی ارتباط برقرار کند، مدیریت نفس خویش را بر اساس رضایت ربّ تنظیم نماید، توجه نفس را هوشیارانه و به صورت فعال با تمام توانمندی ابراز کند. بدین ترتیب در این ساختار به پانزده ویژگی توجه نفس و ذکر که بر گرفته از پانزده دعای نورانی امام سجاد علیه السلام اشاره میشود.

با مطالعه دقیق این ادعیه مشهور به مناجات خمسه عشر، به نحو ساختاری و با قصد شناخت ساختار وجودی توجه انسان، امید است به توانی مضاعف در خودشناسی نائل شد.

 

مباحث فصلهای کتاب

 • فاتحه: معناشناسی ذکر
 • فصل اول: توجه نفس، جلوه ذکر در انسان
 • فصل دوم: موانع توجه
 • فصل سوم: ادراک توجه
 • فصل چهارم: گرایش توجه
 • فصل پنجم: کنترل توجه
 • فصل ششم: امید توجه
 • فصل هفتم: نگرانی توجه
 • فصل هشتم: جذبه توجه
 • فصل نهم: پذیرش توجه
 • فصل دهم: بازنگری توجه
 • فصل یازدهم: توجه در به کارگیری سبب قرب
 • فصل دوازدهم: توجه در سیر طلب و اراده
 • فصل سیزدهم: توجه در به کارگیری از توانها
 • فصل چهاردهم: توجه در مصونیت و حفظ
 • خاتمه: توجه در بستر نیاز

 

/ 0 نظر / 41 بازدید