معناشناسی حسن و سوء

از سری انسان/ راهبردی

 

 

"معناشناسی حسن و سوء"

حسن دارای مفهومی جامع در مراتبی مختلف است که سرّ قرب انسان به جوار پروردگار را معلوم می‌کند. از رهگذر معنای حسن و سوء است که می‌توان حقایق بی‌شماری چون حمد و تسبیح موجودات را شناخت و به معرفت آن دست یافت. کتاب حاضر با تبیین معنای حسن در مراتب هستی به ضرورت این شناخت در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله مباحث تعلیم و تزکیه و هنر و مباحث اجتماعی اشاره دارد. و سرفصلی نو در نگاه به زیبایی و نیکویی در عرصه‌های مختلف زندگی بشری ارائه می‌دهد.

 

مباحث فصلهای کتاب

  • فاتحه:  کلمه طیّبه حسن در قرآن و روایات
  • فصل اول: حُسن در نظام احسن
  • فصل دوم: حُسن در نظام  حَسَن
  • فصل سوم: حُسن در نظام تحسین حُسن
  • فصل چهارم: ‌حُسن در نظام  احسان
  • خاتمه: مراتب شناخت حُسن

*106صفحه

/ 0 نظر / 72 بازدید